תקנון

 

כללי

כל הזכויות באתר מכל מן וסוג שהוא, על כל תכניו והמפורט בו מעת לעת, שמורות לבעל העסק בלבד.

השימוש במידע המופיע באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הגלישה באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאים אלה במלואם וללא כל סייג.

למען הסר ספק, עצם הגלישה באתר, עיון ושימוש בכל התכנים והמידע המצוי באתר וקבלת פרסום מרשימת תפוצה, מהווה הסכמת המשתמש באתר לכל האמור בתקנון זה, אף אם המשתמש כלל לא קרא ו/או עיין בתנאי השימוש.

"המשתמש" לעיל ולהלן – כל מי שגלש באתר ו/או לא סירב לקבלת הצעות פרסומיות מבעל העסק.

תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, והם נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

שימוש באתר

הגלישה באתר והשימוש בתכנים ובמידע או עצם קבלת פרסום שנמסר ברשימת תפוצה הינה על פי תנאי תקנון זה.

התכנים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS) בהתאם להחלטת בעל העסק, ולא תהייה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעל העסק בגין התכנים והמידע המצוי באתר.

ידוע למשתמש כי התכנים והמידע המוצג באתר, הינם בגדר שירות למשתמש ואינם בגדר ייעוץ מקצועי.
כוונת בעל העסק היא שהתכנים והמידע המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתכנים והמידע אינו שלם ולחילופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. לפיכך, השימוש בתכנים ובמידע המוצגים באתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

אין בעל העסק אחראי לתוצאות, ישירות ו/או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש עקב פעולה בהתבסס על התכנים והמידע האמור, ומשכך על המשתמש חלה אחריות מלאה ובלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן והינו מתחייב להסיר כל אחריות מבעל העסק בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון זה.

באתר מתפרסמים תכנים ומידע אשר עשוי להתעדכן מעת לעת. בעל העסק אינו אחראי בשום מקרה על תוכנו של המידע ו/או אופן לשימוש שנעשה במידע המוצג באתר על ידי המשתמש, ולכן קודם להסתמכות על כל מידע, מומלץ לבדוק, במקרה המתאים, באופן עצמאי או בעצמאות בעל מקצוע מטעם המשתמש.

כמו כן, מתחייב המשתמש שלא לדרוש כל פיצוי או שיפוי מבעל העסק מפאת תקלות שאירעו מסיבות טכניות ובתום לב.

הגנת הפרטיות

בעל העסק מקפיד לשמור על הוראות כל הדין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והוא ישמור על פרטיות המשתמש, לרבות כל מידע הנוגע לשימוש המשתמש באתר.

מבלי לגרוע מהאמור, בעל העסק יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על פי החוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על פי דין.

בעל העסק מבהיר בזאת כי יעשה את המרב כדי לשמור על פרטיות המשתמש, אך לא יהיה אחראי לחשיפת פרטים אישיים מכל סיבה שהיא, כולל תקלה במערכות האתר.

למען הסר ספק, יובהר כי מסירת פרטי המשתמש מהווה הסכמה לקבל דברי דואר מכל האתרים והנכסים שברשות בעל העסק בכל ערוץ תקשורתי לרבות פרסומות והצעות שונות לרבות הצעות לרכישת שירותים או בכל נושא אחר. בכל עת יכול המשתמש להסיר עצמו מרשימת תפוצה ובעל העסק אינו אחראי על כל נזק שיגרם, ככל שייגרם, כתוצאה מדליפת מידע שלא בשליטתו. 

המשתמש מתחייב למסור את פרטיו שלו בלבד ולא להשתמש בפרטים אשר לא שייכים לו ו/או שייכים לאדם אחר. מוסכם כי במידה והמשתמש לא יעמוד בתנאי זה, הוא מודע לכך שהוא מפר חוק ויהיה מחויב לפצות את בעל העסק בהתאם לכל דין.

כל הזכויות שמורות לבעל העסק ואין להעתיק או לשכפל בכל דרך שהיא מהאתר או מכל ערוץ אחר השייך לבעל העסק.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support